specjalizacje

Prawo spółek handlowych

 • kompleksowa pomoc w tworzeniu spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w tym sporządzanie umów spółek/statutów, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędzie Skarbowym,
 • bieżąca obsługa korporacyjna (w tym obsługa zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, posiedzeń Zarządów i Rad Nadzorczych, sporządzanie projektów protokołów i uchwał),
 • ​doradztwo w zakresie zmian umów spółek/statutów, zmian w organach spółek,
 • ​przygotowywanie umów w zakresie obrotu udziałami, umarzania udziałów, zastawiania udziałów,
 • ​przygotowywanie umów wspólników,
 • przekształcenia spółek,
 • fuzje i podziały spółek,
 • likwidacje.

 

Doradztwo w zakresie corporate finance

 • ​kompleksowe doradztwo w zakresie przejęć, restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym w formie nabycia udziałów, nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • pełna analiza prawna, podatkowa i socjalna (due diligence) podmiotów gospodarczych,
 • ​doradztwo w zakresie optymalizacji prawnej i podatkowej planowanej transakcji,
 • ​przygotowywanie transakcji niezbędnych do przeprowadzenia procesu przejęcia, w tym listów intencyjnych, umów przedwstępnych, porozumień o wspólnym przedsięwzięciu, umów zobowiązujących i rozporządzających,
 • ​udział w negocjacjach związanych z przejęciem,
 • przeprowadzanie procedur niezbędnych dla wybranej opcji przejęcia, w tym przekształceń, połączeń, podwyższeń kapitału,
 • ​w transakcjach transgranicznych bieżące konsultacje w zakresie prawa obcego dotyczącego danej transakcji z kancelariami z sieci międzynarodowej, do której przynależy KKS Legal.

Transakcje handlowe

 • ​przygotowywanie projektów oraz opiniowanie umów handlowych z różnych dziedzin działalności pod kątem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów klienta, w tym zabezpieczeń wykonania umowy,
 • prowadzenie negocjacji i rozmów mediacyjnych w imieniu klienta.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

 • przygotowywanie umów przenoszących prawa autorskie,
 • przygotowywanie umów licencyjnych, w tym związanych z programami komputerowymi,
 • reprezentowanie w sporach o naruszenie praw autorskich,
 • pomoc w kwestiach związanych ze zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi,
 • pomoc przy współpracy rzeczników patentowych w procedurze uzyskiwania praw ochronnych na znak towarowy, wspólnotowy znak towarowy, w tym wydawanie opinii w zakresie zdolności odróżniającej znaku towarowego i możliwości uzyskania praw ochronnych,
 • przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących znaków towarowych,
 • reprezentowanie w sporach o naruszenie praw ochronnych do znaków towarowych,
 • reprezentowanie w procedurach o unieważnienie znaków towarowych.

Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji

 • występowanie do Prezesa UOKiK ze zgłoszeniami w zakresie koncentracji przedsiębiorstw, co do których wymagana jest zgoda Prezesa UOKiK,
 • doradztwo w zakresie umów, porozumień i praktyk przedsiębiorców pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji, w tym w świetle zakazu zawierania porozumień naruszających konkurencję (np. porozumienia pomiędzy producentem a dystrybutorami, umowy z klauzulami wyłączności, porozumienia cenowe),
 • doradztwo w zakresie umów, ogólnych warunków sprzedaży pod kątem przestrzegania praw konsumentów,
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej.

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku upadłego jak również z opcją zawarcia układu,
 • ​reprezentowanie dłużników/wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • pomoc w zakresie transakcji nabycia przedsiębiorstw w upadłości,
 • doradztwo w zakresie upadłości prowadzonej na podstawie rozporządzeń UE, mających bezpośrednio zastosowanie w Polsce, w tym upadłości spółek prawa handlowego, mających siedzibę na terytorium Polski.

Prawo obrotu nieruchomościami

 • przeprowadzanie audytów prawnych (due diligence) dotyczących stanu prawnego nieruchomości,
 • ustalanie statusu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów umów dotyczących nabycia nieruchomości, w tym umów zobowiązujących i rozporządzających,
 • przygotowywanie projektów umów najmu/dzierżawy nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów kontraktów na roboty budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa jak i podwykonawstwa,
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych niezbędnych w procesie budowlanym,
 • doradztwo prawne w zakresie planowania struktury organizacyjnej grup kapitałowych specjalizujących się w inwestycjach budowlanych,
 • udział w negocjacjach dotyczących nabywania nieruchomości,
 • doradztwo podatkowe i planowanie podatkowe w zakresie optymalizacji podatkowej nabywania nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Prawo pracy

 • opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o poufności i innych związanych ze stosunkiem pracy,
 • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,
 • uzyskiwanie zezwoleń na wykonywanie przez cudzoziemców pracy w Polsce,
 • doradztwo w związku z rozwiązywaniem stosunków pracy, w tym w dziedzinie zwolnień grupowych,
 • opiniowanie układów zbiorowych pracy,
 • przygotowywanie pakietów motywacyjnych dla kadry zarządzającej,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym związane z rozporządzeniami Unii Europejskiej, mającymi bezpośrednie zastosowanie w Polsce,
 • reprezentacja pracodawców w sporach sądowych.

...................................................................

"Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego"

Postępowania sporne

 • pomoc w rozwiązywaniu sporów w fazie przedsądowej (wezwania do zapłaty, negocjacje),
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi,
 • doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych w zakresie m.in. prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa autorskiego, prawa konkurencji,
 • doradztwo w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Prawo podatkowe

 • wydawanie opinii, sporządzanie analiz i opracowań podatkowych, bieżące informowanie o stanie ustawodawstwa podatkowego,
 • przeprowadzanie audytów podatkowych celem potwierdzania prawidłowości rozliczeń podatkowych, lokalizowania i rozwiązywania problemów podatkowych,
 • planowanie i optymalizacja podatkowa,
 • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych przed organami administracji i sądami,
 • doradztwo w zakresie cen transferowych,
 • ocena istniejącej dokumentacji podatkowej lub pomoc w przygotowaniu takiej dokumentacji,
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego,
 • przygotowywanie lub weryfikacja umów z punktu widzenia ich skutków podatkowych,
 • doradztwo w zakresie prawa bilansowego,
 • doradztwo w zakresie prawa celnego i dewizowego.

Doradztwo biznesowe

 • konsultacje dla kadry zarządzającej w zakresie wybranych zagadnień prawa,
 • indywidualne szkolenia dla zagranicznych członków kadry zarządzającej spółek polskich w zakresie podstawowych zagadnień prawa polskiego (w tym w zakresie prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa podatkowego),
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji działalności i optymalizacji struktury.

Ochrona danych osobowych

 • doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • pomoc w procedurze zgłaszania zbiorów danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za granicą

 • przenoszenie biznesu z Polski do krajów o bardziej atrakcyjnych jurysdykcjach podatkowych (np. Cypr, Malta, Szwajcaria, Luksemburg) z wykorzystaniem neutralnych podatkowo modelów transakcji (w oparciu o indywidualne interpretacje podatkowe),
 • planowanie podatkowe oraz implementacja bezpiecznych i efektywnych finansowo modelów dystrybucji zysków do polskich rezydentów podatkowych (opłaty licencyjne, usługi niematerialne, usługi zarządzania, itp.),
 • plasowanie praw do znaków towarowych w bardziej atrakcyjnych jurysdykcjach podatkowych (np. Cypr. Malta, Szwajcaria) w celu osiągnięcia oszczędności podatkowych na różnicach w wysokości stawek amortyzacji podatkowej, zwolnieniach z poboru podatku u źródła od opłat licencyjnych,
 • implementowanie modelu “wymiany udziałów” między różnymi jurysdykcjami off-shore jako neutralnych podatkowo transakcji dot. restrukturyzacji spółek holdingowych,
 • ustanawiania spółek osobowych jako transparentnych podatkowo podmiotów prawnych w różnych jurysdykcjach off-shore w celu osiągnięcia oszczędności podatkowych w bieżącej działalności gospodarczej,
 • planowanie struktur finansowania w grupach spółek (cash pooling, pochodne instrumenty finansowe, pożyczki),
 • strukturyzacja przepływów dywidend i bieżących zysków z wykorzystaniem różnych międzynarodowych podmiotów prawnych w Luksemburgu, na Cyprze,
 • projektowanie scenariuszy wyjścia z inwestycji w celu osiągnięcia oszczędności podatkowych (jurysdykcje podatkowe przewidujące zwolnienie podatkowe dla zysków kapitałowych lub niezwierające klauzul nieruchomościowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania),
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych międzynarodowych transakcji między podmiotami powiązanymi.

specjalizacje

Prawo spółek handlowych

 • kompleksowa pomoc w tworzeniu spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w tym sporządzanie umów spółek/statutów, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędzie Skarbowym,
 • bieżąca obsługa korporacyjna (w tym obsługa zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, posiedzeń Zarządów i Rad Nadzorczych, sporządzanie projektów protokołów i uchwał),
 • ​doradztwo w zakresie zmian umów spółek/statutów, zmian w organach spółek,
 • ​przygotowywanie umów w zakresie obrotu udziałami, umarzania udziałów, zastawiania udziałów,
 • ​przygotowywanie umów wspólników,
 • przekształcenia spółek,
 • fuzje i podziały spółek,
 • likwidacje.

 

Doradztwo w zakresie corporate finance

 • ​kompleksowe doradztwo w zakresie przejęć, restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym w formie nabycia udziałów, nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • pełna analiza prawna, podatkowa i socjalna (due diligence) podmiotów gospodarczych,
 • ​doradztwo w zakresie optymalizacji prawnej i podatkowej planowanej transakcji,
 • ​przygotowywanie transakcji niezbędnych do przeprowadzenia procesu przejęcia, w tym listów intencyjnych, umów przedwstępnych, porozumień o wspólnym przedsięwzięciu, umów zobowiązujących i rozporządzających,
 • ​udział w negocjacjach związanych z przejęciem,
 • przeprowadzanie procedur niezbędnych dla wybranej opcji przejęcia, w tym przekształceń, połączeń, podwyższeń kapitału,
 • ​w transakcjach transgranicznych bieżące konsultacje w zakresie prawa obcego dotyczącego danej transakcji z kancelariami z sieci międzynarodowej, do której przynależy KKS Legal.

Transakcje handlowe

 • ​przygotowywanie projektów oraz opiniowanie umów handlowych z różnych dziedzin działalności pod kątem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów klienta, w tym zabezpieczeń wykonania umowy,
 • prowadzenie negocjacji i rozmów mediacyjnych w imieniu klienta.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

 • przygotowywanie umów przenoszących prawa autorskie,
 • przygotowywanie umów licencyjnych, w tym związanych z programami komputerowymi,
 • reprezentowanie w sporach o naruszenie praw autorskich,
 • pomoc w kwestiach związanych ze zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi i pokrewnymi,
 • pomoc przy współpracy rzeczników patentowych w procedurze uzyskiwania praw ochronnych na znak towarowy, wspólnotowy znak towarowy, w tym wydawanie opinii w zakresie zdolności odróżniającej znaku towarowego i możliwości uzyskania praw ochronnych,
 • przygotowywanie umów licencyjnych dotyczących znaków towarowych,
 • reprezentowanie w sporach o naruszenie praw ochronnych do znaków towarowych,
 • reprezentowanie w procedurach o unieważnienie znaków towarowych.

Prawo antymonopolowe i prawo konkurencji

 • występowanie do Prezesa UOKiK ze zgłoszeniami w zakresie koncentracji przedsiębiorstw, co do których wymagana jest zgoda Prezesa UOKiK,
 • doradztwo w zakresie umów, porozumień i praktyk przedsiębiorców pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji, w tym w świetle zakazu zawierania porozumień naruszających konkurencję (np. porozumienia pomiędzy producentem a dystrybutorami, umowy z klauzulami wyłączności, porozumienia cenowe),
 • doradztwo w zakresie umów, ogólnych warunków sprzedaży pod kątem przestrzegania praw konsumentów,
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej.

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku upadłego jak również z opcją zawarcia układu,
 • ​reprezentowanie dłużników/wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • pomoc w zakresie transakcji nabycia przedsiębiorstw w upadłości,
 • doradztwo w zakresie upadłości prowadzonej na podstawie rozporządzeń UE, mających bezpośrednio zastosowanie w Polsce, w tym upadłości spółek prawa handlowego, mających siedzibę na terytorium Polski.

Prawo obrotu nieruchomościami

 • przeprowadzanie audytów prawnych (due diligence) dotyczących stanu prawnego nieruchomości,
 • ustalanie statusu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów umów dotyczących nabycia nieruchomości, w tym umów zobowiązujących i rozporządzających,
 • przygotowywanie projektów umów najmu/dzierżawy nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów kontraktów na roboty budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa jak i podwykonawstwa,
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych niezbędnych w procesie budowlanym,
 • doradztwo prawne w zakresie planowania struktury organizacyjnej grup kapitałowych specjalizujących się w inwestycjach budowlanych,
 • udział w negocjacjach dotyczących nabywania nieruchomości,
 • doradztwo podatkowe i planowanie podatkowe w zakresie optymalizacji podatkowej nabywania nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Prawo pracy

 • opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o poufności i innych związanych ze stosunkiem pracy,
 • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,
 • uzyskiwanie zezwoleń na wykonywanie przez cudzoziemców pracy w Polsce,
 • doradztwo w związku z rozwiązywaniem stosunków pracy, w tym w dziedzinie zwolnień grupowych,
 • opiniowanie układów zbiorowych pracy,
 • przygotowywanie pakietów motywacyjnych dla kadry zarządzającej,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym związane z rozporządzeniami Unii Europejskiej, mającymi bezpośrednie zastosowanie w Polsce,
 • reprezentacja pracodawców w sporach sądowych.

...................................................................

"Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego"

Postępowania sporne

 • pomoc w rozwiązywaniu sporów w fazie przedsądowej (wezwania do zapłaty, negocjacje),
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi,
 • doradztwo i prowadzenie postępowań sądowych w zakresie m.in. prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa autorskiego, prawa konkurencji,
 • doradztwo w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Prawo podatkowe

 • wydawanie opinii, sporządzanie analiz i opracowań podatkowych, bieżące informowanie o stanie ustawodawstwa podatkowego,
 • przeprowadzanie audytów podatkowych celem potwierdzania prawidłowości rozliczeń podatkowych, lokalizowania i rozwiązywania problemów podatkowych,
 • planowanie i optymalizacja podatkowa,
 • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych przed organami administracji i sądami,
 • doradztwo w zakresie cen transferowych,
 • ocena istniejącej dokumentacji podatkowej lub pomoc w przygotowaniu takiej dokumentacji,
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego,
 • przygotowywanie lub weryfikacja umów z punktu widzenia ich skutków podatkowych,
 • doradztwo w zakresie prawa bilansowego,
 • doradztwo w zakresie prawa celnego i dewizowego.

Doradztwo biznesowe

 • konsultacje dla kadry zarządzającej w zakresie wybranych zagadnień prawa,
 • indywidualne szkolenia dla zagranicznych członków kadry zarządzającej spółek polskich w zakresie podstawowych zagadnień prawa polskiego (w tym w zakresie prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa podatkowego),
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji działalności i optymalizacji struktury.

Ochrona danych osobowych

 • doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • pomoc w procedurze zgłaszania zbiorów danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za granicą

 • przenoszenie biznesu z Polski do krajów o bardziej atrakcyjnych jurysdykcjach podatkowych (np. Cypr, Malta, Szwajcaria, Luksemburg) z wykorzystaniem neutralnych podatkowo modelów transakcji (w oparciu o indywidualne interpretacje podatkowe),
 • planowanie podatkowe oraz implementacja bezpiecznych i efektywnych finansowo modelów dystrybucji zysków do polskich rezydentów podatkowych (opłaty licencyjne, usługi niematerialne, usługi zarządzania, itp.),
 • plasowanie praw do znaków towarowych w bardziej atrakcyjnych jurysdykcjach podatkowych (np. Cypr. Malta, Szwajcaria) w celu osiągnięcia oszczędności podatkowych na różnicach w wysokości stawek amortyzacji podatkowej, zwolnieniach z poboru podatku u źródła od opłat licencyjnych,
 • implementowanie modelu “wymiany udziałów” między różnymi jurysdykcjami off-shore jako neutralnych podatkowo transakcji dot. restrukturyzacji spółek holdingowych,
 • ustanawiania spółek osobowych jako transparentnych podatkowo podmiotów prawnych w różnych jurysdykcjach off-shore w celu osiągnięcia oszczędności podatkowych w bieżącej działalności gospodarczej,
 • planowanie struktur finansowania w grupach spółek (cash pooling, pochodne instrumenty finansowe, pożyczki),
 • strukturyzacja przepływów dywidend i bieżących zysków z wykorzystaniem różnych międzynarodowych podmiotów prawnych w Luksemburgu, na Cyprze,
 • projektowanie scenariuszy wyjścia z inwestycji w celu osiągnięcia oszczędności podatkowych (jurysdykcje podatkowe przewidujące zwolnienie podatkowe dla zysków kapitałowych lub niezwierające klauzul nieruchomościowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania),
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych międzynarodowych transakcji między podmiotami powiązanymi.

Ważna informacja

Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.

Akceptuję  Odrzucam